Polityka prywatności / Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Make my mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynach, Olszyny 94B, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000677255 (dalej jako: „Administrator”)  

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: e-mail kontakt@makemymind.pl i telefonu: +48 507 509 633  

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 4. Kontakt z IODO jest możliwy pod numerem telefonu: +48 518 856 782 i za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@makemymind.pl 

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu budowania ścieżki kariery.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. W związku z wyrażeniem zgody na udział w aktualnej rekrutacji konieczne będzie wzięcie przez Pana/Panią udziału w testach skierowanych przez Administratora w celu jak najlepszego i najbardziej efektywnego prowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgody na prowadzenie aktualnej rekrutacji wiąże się z wzięciem udziału w skierowanych do Pani/Pana testach związanych ze stanowiskiem, na które Pani/Pan aplikuje. 

 8. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu budowania ścieżki kariery kandydata jest dobrowolne. Budowanie ścieżki kariery kandydata polega na oferowaniu przez Administratora usług polegających na zaplanowaniu schematu rozwoju kandydata m.in. poprzez oferowanie konkretnych ofert pracy, podnoszeniu kompetencji poprzez udział w szkoleniach kompetencji miękkich i otwartych szkoleniach. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu budowania ścieżki kariery spowoduje brak możliwości zaplanowania przez Administratora schematu rozwoju kandydata. 

 9. W przypadku nieudzielenia zgody w celu budowania ścieżki kariery, nie będzie mogła Pani/Pan wziąć udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora, badaniach kompetencji (w tym testach) i otwartych szkoleniach kompetencji. 

 10. Udzielenie zgody dla celów marketingowych polegających na otrzymywaniu ofert handlowych Administratora tj. informacji o prowadzonych warsztatach, szkoleniach i świadczonych usługach marketingowych jest dobrowolne.

 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Natomiast dane osobowe dla celów budowania ścieżki kariery przetwarzane będą przez okres 10 lat.  

 12. Dane osobowe dla realizacji celów marketingowych będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a także prawo do ich usunięcia.  

 14. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę udzielonej w jednym lub kilku celach. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z określonej bazy danych. W przypadku cofnięcia zgody na wzięcie udziału w aktualnej rekrutacji w zakresie wzięcia udziału w testach, niewypełnienie testów może spowodować brak możliwości przedstawienia kandydatury osoby, której dane dotyczą przyszłemu pracodawcy. 

 15. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 16. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 17. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi szkoleniowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, przyszli pracodawcy osoby, której dane dotyczą. 

 18. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i będą profilowane. W tym zakresie przysługują Pani/Panu prawa określone w pkt 13-16 powyżej. Ponadto Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany. 

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych z naszych systemów poprzez formularz kontaktowy umieszczony poniżej. Usuniemy wszystkie twoje dane w przeciągu 72h od zgłoszenia. 

Skontaktuj się!

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Google+ Icon
 • Black Instagram Icon