REGULAMIN

Ogólne warunki umowne świadczenia usług szkoleniowych

Fitness dla umysłu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych o charakterze treningów pod nazwą “Fitness dla umysłu” organizowanych i prowadzonych przez spółkę Make my mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynach, a także warunki korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.makemymind.pl.


2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a. Organizator/ Usługodawca

– spółka Make my mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynach adres: Olszyny 94b, 12-100 Szczytno, oddział w Poznaniu ul. Długa 4/7 61-848 Poznań,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000677255, która posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Treningów,

b. Strona Internetowa

- strona internetowa prowadzona pod adresem: www.makemymind.pl,

c. Serwis Internetowy

– administrowany przez Organizatora serwis na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o przygotowywanych i prowadzonych przez Organizatora Treningach i Cyklach Treningów oraz zawrzeć Umowę i zapisać się na Cykl Treningów,

d. Konsument/Uczestnik/Użytkownik

– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapisała się na Cykl Treningów zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

e.Trening– jednostkowe zajęcia w grupie warsztatowej, trwające ok. 2 godzin każdy, obejmujące przeprowadzenie wykładu i/ lub zajęcia praktyczne stanowiące część Cyklu Treningów, które odbywać się będą w sali szkoleniowej i będą prowadzone przez wyznaczonego przez Organizatora trenera, posiadającego niezbędne kompetencje do prowadzenia treningów,


f. Cykl Treningów – określony przez Organizatora spójny tematycznie blok Treningów, po ukończeniu którego Uczestnik biorący udział w minimum 80% Treningów otrzymuje Certyfikat,


g. Certyfikat – dokument potwierdzający udział Uczestnika w szkoleniu (Cyklach Treningów) wydawany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, podpisany przez Organizatora i trenerów prowadzących Treningi. Uczestnik otrzyma Certyfikat w przypadku obecności na przynajmniej 80% Treningów,


h. Dzień roboczy– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

i. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady prowadzenia przez Organizatora Treningów w ramach Cykli Treningów,

j. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Usługobiorcy Usługi. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują postanowienia niniejszego Regulaminu,


k. Usługi

usługi szkoleniowe świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o

Umowę i Regulamin,


 

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.).


2. Dla korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).


3. Świadczenie usług na rzecz Konsumenta odbywa się po akceptacji przez Konsumenta postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Strony Internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) a także wyrażeniu wszelkich niezbędnych oświadczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy. Uczestnik otrzyma od Organizatora powiadomienie na wskazany adres e-mail, ze dołączył do grupy treningowej z uwagi na zapisanie się przez niego na Cykl Treningów.


4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu.


5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu i Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Powyższe odnosi się również do systemów płatności dostępnych na Stronie Internetowej, organizowanych przez Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.


III. Treningi i Cykle Treningów


1. Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Cyklów Treningów oraz samych Treningów znajdują się na Stronie internetowej i obejmują:

a. program Cyklu Treningów;

b. terminy oraz lokalizacje w jakich będą organizowane poszczególne Treningi;

c. listę osób prowadzących poszczególne Treningi;

d. zakres usług świadczonych przez Organizatora objętych ceną za Cykl Treningu;

e. cenę Cyklu Treningów.


2. Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Cyklu Treningów jest ograniczona. O uczestnictwie w Cyklu Treningów decyduje kolejność zapisów.


3. Każdy z Tereninów odbywać się będzie stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora. Każdy Trening będzie trwać ok. 2 godziny i będzie odbywać się z częstotliwością raz w tygodniu dla każdej z grup treningowych.


4. Warunkiem zorganizowania Cyklu Treningów jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Treningu tj, minimum 8 osób na każdy z Cykli Treningów. W przypadku braku zgłoszenia wystarczającej liczby Uczestników Organizator jest uprawniony do odwołania Cyklu Treningów, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 poniżej.


5. W przypadkach nadzwyczajnych, w szczególności nieobecności trenera, która nastąpi z ważnych przyczyn oraz braku możliwości zapewnienia jego zastępstwa, Organizator zastrzega sobie prawo odbycia Treningu lub Cyklu Treningów w innym terminie, który zostanie uprzednio uzgodniony z Uczestnikami, którzy dokonali zapisu na dany Cykl Treningów. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na odbycie Treningu w nowym, ustalonym terminie, Organizator zwróci mu 1/x zapłaconej łącznej ceny za udział w Cyklu Treningów odpowiadającej, gdzie x to równowartość ceny jednego Treningu - lub odpowiednio umniejszy opłatę za kolejny miesiąc Cyklu Treningów, na który zapisze się Uczestnik.


6. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Cyklu Treningów, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie danego Cyklu Treningów. Stosowne Oświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem pierwszego Treningu w ramach Cyklu Treningów. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od organizacji Cyklu Treningów, Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną dotychczas cenę uiszczoną przez niego w związku z udziałem w Cyklu Treningów. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Cyklu Treningów w innym terminie lub lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Cyklu Treningów w innym terminie lub lokalizacji, podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu udziału w nowym Cyklu Treningów.

7.W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji Treningów w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. O modyfikacjach tych Organizator powiadomi Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail. Dokonanie nieznacznych modyfikacji nie uprawnia Uczestnika do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia. Za nieznaczną modyfikację Treningu uważane będzie w szczególności:

a. zastąpienie osoby, które prowadzić będzie Trening inną, jeżeli ta inna osoba posiada kompetencje, do świadczenia usług i umiejętności na poziomie podobnym do zastępowanej osoby;

b. przesunięcie o 1 godzinę pierwotnej chwili rozpoczęcia Treningu;

c. zmiana miejsca Treningu, o ile miejsce to będzie znajdować się w tej samej miejscowości co pierwotne miejsce Treningu;

d. zmiana kolejności poszczególnych zajęć, które przewidziane były w programie Treningu.


IV. Warunki składania zgłoszeń i zapisanie się na Cykl Treningów


1.W celu zawarcia Umowy i zakupu Cyklu Treningów, Użytkownik zobowiązany jest wejść na Stronę Internetową i dokonać wyboru odpowiedniego Cyklu Treningów oraz wypełnić znajdujący się na Stronie Internetowej formularz aplikacyjny oraz wnieść opłatę początkową określoną na Stronie Internetowej, związanej z przygotowaniem przez Organizatora raportu dla Uczestnika określającego poziom posiadanych przez niego kompetencji w obszarze będącym przedmiotem tematyki Cyku Treningów oraz stanowiącej odpłatność za udział w pierwszym Treningu, podczas którego zostanie przekazany raport.


2. W celu zapisania się na Cykl Treningów konieczne jest wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez:

a. dokonanie wyboru rodzaju Cyklu Treningów;

b. dokonanie wyboru godziny i dnia tygodnia, w którym odbywać się będą Treningi, przy czym Organizator zakłada odbywanie się tożsamych Treningów w dwa różne dni tygodnia – zgodnie z zasadami opisanymi na Stronie Internetowej;

c. wskazanie lokalizacji, w której Uczestnik ma zamiar uczestniczyć w Cyklu Treningów;

d. podania następujących danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania;

e. prawidłowe wypełnienie kwestionariusza badającego poziom kompetencji mającej być przedmiotem

Cyklu Treningów, na podstawie którego zostanie sporządzony przez Organizatora raport dla Uczestnika. W raporcie zostaną opisane potencjalne obszary rozwoju oraz tzw. mocne strony Uczestnika. Organizator przewiduje możliwość omówienia wyników raportu ze wskazanym przez Organizatora ekspertem.


3. Wszystkie ceny (wynagrodzenie Organizatora) dotyczące Cyklu Treningów podane na Stronie Internetowej są wyrażone w złotych (PLN) i są cenami netto. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Cyklu Treningów w momencie zapisywania się przez Uczestnika na Cykl Treningów.


4. Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Cykl Treningów kończy się najpóźniej na 5 dni przed terminem, w jakim ma się odbyć pierwszy Trening, o ile lista zgłoszeń z powodu wyczerpania miejsc nie zostanie zamknięta wcześniej. Organizator poinformuje na Stronie Internetowej o zakończeniu zapisów na Cykl Treningów w przypadku wyczerpania miejsc.


5.Przed zapisaniem się na Cykl Treningów osoba zainteresowana udziałem w nim zobowiązana jest potwierdzić, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.


6.Zapisanie się przez Uczestnika na Cykl Treningów nie gwarantuje udziału w nim, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.


7. Zapisanie się na Cykl Treningów za pośrednictwem Strony Internetowej następuje z momentem odznaczenia przez osobę zainteresowaną ikony „zapisz się”. Po dokonaniu zapisu, Organizator niezwłocznie dokona weryfikacji, czy na wybrany przez Uczestnika Cykl Treningów wolne miejsca, a w przypadku ich braku powiadomi o tym fakcie Uczestnika. Dla ważności oferty Uczestnik winien wnieść, zgodnie z instrukcjami w korespondencji mailowej od Organizatora, opłatę początkową wskazaną na Stronie Internetowej w terminie

jednego dnia roboczego od dnia złożenia oferty udziału w Cyklu Treningów.


8. Po zapisaniu się na Cykl Treningów Uczestnik otrzyma od Organizatora w tym samym Dniu roboczym – a w przypadku gdy Uczestnik zapisał się w innym dniu niż Dzień roboczy, w najbliższym Dniu roboczym - powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informację o przyjęciu zgłoszenia udziału w Cyklu Treningów. W sytuacji gdy nie ma już wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika Cyklu Treningów Organizator poinformuje o tym Uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminyi lokalizacje tego samego Cyklu Treningów, na które są wolne miejsca. Jeżeli Uczestnik będzie zainteresowany udziałem w którymś z zaproponowanych przez Organizatora Cykli Treningów, będzie mógł on ponownie wszcząć procedurę zapisania się na Cykl Treningów w sposób opisany w Regulaminie.


9.Cena za udział w Cyklu Treningów pobierana jest miesięcznie z góry w terminie do dnia

poprzedzającego dzień odbycia pierwszego Treningu w danym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem punktu 10. poniżej.


10. Warunkiem udziału Uczestnika w pierwszym Treningu jest zapłata Organizatorowi opłaty początkowej za udział w pierwszym Treningu i sporządzenie raportu. Zapłata za udział w kolejnych Treningach dokonywana jest z góry łącznie za wszystkie Treningi w ramach Cyklu Treningów mające się odbyć w danym miesiącu.

Warunkiem udziału w kolejnych Treningach w danym miesiącu kalendarzowym jest wniesienie opłaty za pozostałe Treningi w terminie do dnia poprzedzającego dzień odbycia drugiego Treningu w ramach Cyklu


 

V. Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika informacji o wybranym Cyklu Treningów, potwierdzenia wykonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę – jeżeli jest to wymagane, a także złożenia wobec Usługodawcy o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym.

2. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie oferty Organizatora przez Uczestnika, w szczególności w drodze złożenia zamówienia Cyklu Treningów, z zastrzeżeniem, przestrzegania przez Organizatora obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora w rozumieniu tejże ustawy.

3. Użytkownik nie może przenosić praw z Umowy na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej zgody Usługobiorcy wyrażonej na piśmie.

VI. Sposób i termin zapłaty wynagrodzenia oraz skutki braku uregulowania wynagrodzenia w terminie

1. W związku z udziałem w Cyklu Treningów, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia określonego każdorazowo na Stronie Internetowej dotyczącego udziału w konkretnym cyklu Treningu. Cena za udział w wybranym przez Uczestnika Cyklu Treningu stanowi wynagrodzenie Organizatora w związku z zawarciem Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w następujący sposób:

a. wpłata ceny początkowej w terminie do dnia odbycia pierwszego Treningu w ramach Cyklu Treningów

b. wpłata w cyklach miesięcznych z góry za Treningi mające się odbyć w danym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed odbyciem pierwszego Treningu w danym miesiącu kalendarzowym, chyba że Organizator przewiduje, że zapłata ma odbyć się z góry za cały Cykl Treningów

3. Uczestnik z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej może dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej i przekazane przez Organizatora w korespondencji mailowej.

4. Płatności będą odbywały się za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com organizowanego przez Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

VII. Zasady Uczestniczenia w Treningach

1. Uczestnicy będą brali udział w Cyklu Treningów i poszczególnych Treningach zgodnie z programem, który zostanie umieszczony przez Organizatora na Stronie Internetowej. Ewentualne modyfikacje programu są możliwe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i nie wpływają na ważność Umowy.

2. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości zmiany Uczestnika wskazanego w zamówieniu na inną osobę, chyba że Uczestnik otrzyma zgodę Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. W trakcie Treningu Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Trening lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia z Treningu Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek, regulamin obiektu, w którym Trening się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie Treningu.

4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem Uczestnika do i z miejsca, w którym odbywa się Trening, z pobytem Uczestnika w miejscowości, w której odbywa się Trening (np. kosztów noclegów i wyżywienia Uczestnika), jak i związanych z udziałem Uczestnika w Treningu czy Cyklu Treningów.

5. Uczestnik w trakcie Treningu nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego Treningu, bez pisemnej zgody Organizatora wyrażonej pod rygorem nieważności,. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Spotkania (dźwięku i/lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, jak również do wykonywania w trakcie Spotkania fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/Uczestników, o czym powiadomi Uczestników ustnie bezpośrednio przed Spotkaniem. O ile Uczestnik nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu Organizator uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa Organizatora. Z powyższych tytułów ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Treningu.

8. Każdy Uczestnik, który weźmie udział przyjemniej w 80% Treningów składających się na dany Cykl Treningów otrzyma od Organizatora Certyfikat. Certyfikat zostanie wysłany skanem na adres mailowy Uczestnika oraz poczta na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika.

VIII. Odpowiedzialność za wykonanie usługi. Procedura reklamacyjna.

1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Treningów i Cyklu Treningów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz programem przedstawionym na Stronie Internetowej.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres treningi@makemymind.pl

4. Reklamacje dotyczące płatności Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać do podmiotu, który jest odpowiedzialny za system płatności tj. Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

5. Uczestnik składając reklamację powinien wskazać co najmniej: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Treningu lub Cyklu Treningów dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Treningu i Cyklu Treningów oraz jakie żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia.

6. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Treningu.

7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.

8. Wobec Konsumentów istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Organizatorem) a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

b. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

c. Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

IX. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności Ustawie o prawach konsumenta.

2. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że:
a. bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy;
b. do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
c. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;

3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;

4. Zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Organizatora, okazałoby się, że powyższych punktów, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta (zob. b) powyżej) Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie bądź wypełnieniu przez Użytkownika formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

X. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Strony Internetowej

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu, o czym uprzednio zamieści informację na Stronie Internetowej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.

XI. Prawa autorskie i pokrewne

1. Przekazywane Uczestnikom w trakcie Cyklu Treningów egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania przez Organizatora.

2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z podnoszeniem swoich kompetencji.

3. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

4. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.

5. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.


6.Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na Stronie internetowej dla celów komercyjnych.


7. Logo i nazwy Organizatora oraz znaki towarowe umieszczone na Stronie internetowej są prawnie chronione.


XII. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników zbieranych w celu wykonania Umowy tj. przeprowadzenia Treningów i Cyklów Treningów podmiotowi trzeciemu w celu realizacji zadań zleconych przez Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Treningów

2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail a w przypadku gdy będzie to niezbędne również numer telefonu.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celu realizacji obowiązków i praw wynikających z zawartej umowy i prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu zawarcia Umowy i wzięcia udziału w Cyklach Treningów.


3. Organizator i podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora, będą przetwarzały dane Uczestników jedynie w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestników będą niezbędne do należytego świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz prawidłowego wypełnienia postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. W tym zakresie Organizator zawrze z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Uczestników na jego zlecenie umowę (umowy) powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników, w której określi zakres i sposób przekazywania danych osobowych Uczestników a także określi sposoby ich zabezpieczeń. W przypadku jeżeli nie będzie podstaw przetwarzania danych Uczestników, Organizator zobowiąże wszelkie podmioty przetwarzając dane osobowe na zlecenie Organizatora do usunięcia tych danych z posiadanych przez nich nośników w jakiejkolwiek formie, bądź zobowiąże te podmioty do zanonimizowania tych danych.


4. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.


5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

6. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych z uwagi na dokonanie przez Uczestników płatności jest Krajowy\Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.


7. Organizator zobowiązany jest do wypełnienia wobec każdego z Uczestników obowiązku

informacyjnego zgodnie z RODO.


XIII. Postanowienia końcowe


1.Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora.


 

2.Regulamin jest obowiązujący dla Organizatora i Uczestnika zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Cykl Treningów.


3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4.Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu Strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną.

5.Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

7. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny na Stronie Internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej.


8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Cykle Treningów złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na Cykl Treningów.

Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.


 

9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 i ma zastosowanie do Umów zawieranych od tego dnia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)

....................................................

....................................................

(imię i nazwisko Konsumenta)

.............................................

.............................................

(adres Konsumenta)

Make My Mind Sp. z o.o.

Olszyny 94b

12-100 Szczytno

Oświadczenie Konsumenta

o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja, niżej podpisany/a niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług szkoleniowych

dotyczących Cyklu Treningów:...........................................................................................

Wariant A

Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem przy

dokonaniu zapłaty wynagrodzenia.

Wariant B

Oświadczam, że chcę, by zwrot wynagrodzenia nastąpił na następujący numer rachunku bankowego:

.............................................................................................................................

..............................................................

(czytelny podpis Konsumenta )